096 1203 444

Dự án: dựng đoạn 2 Kênh Ba Bò từ Km1+782 đến Km3+016

Dự án: dựng đoạn 2 Kênh Ba Bò từ Km1+782 đến Km3+016

Dự án:  dựng đoạn 2 Kênh Ba Bò từ Km1+782 đến Km3+016

Địa điểm thi công: Ban quản lý dự án Cấp thoát nước Môi Trường

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Cấp thoát nước Môi Trường

Quy mô dự án : 75,4 tỷ

Thời gian khởi công: 3.2014

Thời gian thi công: 230 ngày

Design by Casara.vn
Language »